Statuten

Statuten The Phantoms:

 

 

Statuten

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam The Phantoms Zij is gevestigd te Doesburg

 

DUUR

Artikel 2.

1. De vereniging is opgericht te Doesburg op 14 mei 1968 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

 

DOEL

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

 

Artikel 4.

Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:

 

a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond

b. Het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad.

c. Het organiseren van wedstrijden

d. het behartigen van de belangen van haar leden

e. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

 

LEDEN

Artikel 5

1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.

2. Gewone leden zijn zij, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

3. Jeugdleden zijn zij, die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

5. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

 

Artikel 6.

1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene vergadering over haar beweegredenen. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van een tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene vergadering benoemd

3. Ondersteunend lid wordt men door schriftelijk aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. De algemene vergadering stelt, op voordracht van het bestuur, de hoogte van de minimale geldelijke bijdrage vast.

 

SCHORSING

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid hij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap.

 

Artikel 8.

De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de kommissie van beroep als bedoeld in art. 19. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

 

Artikel 9.

1. Het lidmaatschap eindigt:

    a. door de dood van het lid

    b. door opzegging door het lid

    c. door opzegging door de vereniging

    d. door ontzetting

2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.

3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de kommissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 10.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de gewone leden en jeugdleden, uit bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere, toevallige, baten.

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

 

BESTUUR

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd.

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

4. De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 12.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur,

2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde artikel 14, lid 2; brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.

3. Zij heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

 

Artikel 14.

1. Behalve de in art. 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog een algemene ledenvergadering bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maanden september of oktober.

2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van een kascommissie.

 

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.

2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van 1/10 der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot de bijeenkomst binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.

 

Artikel 16.

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

2. De gewone leden hebben één stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht.

3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem.

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

7. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

 

Artikel 17.

De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid,

 

Artikel 18.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door kommissies. De algemene vergadering benoemt deze kommissies,

 

KOMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 19.

In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een kommissie van beroep op voordracht van het bestuur, De kommissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen,

 

Artikel 21.

Is het in artikel 20 genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 22.

1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

 

Artikel 23.

gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

Artikel 24.

1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee derden van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich daarvoor heeft uitgesproken.

2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21, Zij het dan met betrekking tot de ontbinding.

3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen

 

Artikel 25.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten.

3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 6 Mei 1992.

 

Het bestuur van volleybalvereniging 'The Phantoms'

 

 

 

 

 

 

 

 

0313-471862

06-11588335

Webmaster: Henry Tieben

Contact ons:

Vaste trainingsavond op Woensdag.

Kom kijken of liever nog:

      Kom gewoon een keer meedoen!

Je mag bij The Phantoms 3 keer gratis meetrainen voordat je besluit lid te worden!