Huishoudelijk regelement

 

Huishoudelijk reglement

artikel 1.

De volleybalvereniging The Phantoms is aangesloten bij de Nederlandse volleybalbond.

artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

artikel 3.

Een ieder,die de daarvoor geschikte leeftijd heeft bereikt, kan als lid tot de vereniging toetreden.

artikel 4.

Het lidmaatschap wordt verkregen door invulling van een aanmeldingsformulier verkrijgbaar tijdens de trainingsuren. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden personen die in de voorgaande periode lid waren van een andere volleybalvereniging, slechts aangenomen als lid na voldoening aan de daarvoor geldende overschrijvingsbepalingen. Bij hun toetreding ontvangen de leden een exemplaar van dit huishoudelijk reglement.

artikel 5.

De vereniging kent gewone Leden,jeugdleden,ereleden en onder steunende leden. Gewone leden zijn zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn zij die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ereleden zijn zij,die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

artikel 6.

Het lidmaatschap van gewone jeugdleden eindigt:

1. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur, doch loopt door tot het einde van de maand.

2. door royement wegens wanbetaling; de penningmeester dient het lid na de vervaldatum van de schuld twee maal te manen, waarvan de laatste maal na drie maanden.

3. door overlijden.

4. bij wangedrag, waardoor het aanzien van de vereniging wordt geschaad. Deze maatregel wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering genomen en behoeft om tot gelding te komen,een meerderheid van 213 doel der uitgebrachte stemmen.

artikel 7.

Behoudens het geval van overlijden duren de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap voort,zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige andere gelegenheid,waarbij dit (gewezen) lid is betrokken,niet is afgewikkeld.

artikel 8.                                       

Een lid, dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd zonder te hebben voldaan aan alle verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan niet opnieuw lid worden, voordat voldaan is aan alle verplichtingen voortvloeiende uit het vorige lidmaatschap.

artikel 9.

Het lidmaatschap van leden van verdienste en ereleden eindigt:

1. door schriftelijke opzegging door het lid;

2. door overlijden;

3. door besluit van de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste 15 stemgerechtigde leden of 20% van het totaal aantal stemgerechtigde leden. Deze maatregel behoeft een meerderheid van 2/3 deel der in de algemene ledenvergadering uitgebrachte geldige stemmen.

artikel 10.

Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor de naleving van de Statuten en alle reglementen van de NeVoBo en van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en alle andere reglementen van de vereniging.

artikel 11.

A. De voorzitter van het bestuur:

bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging  de woordvoerder, tenzij hij deze taak heeft overgedragen aan de vice-voorzitter;

2. heeft de leiding in bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

3. kan het recht doen gelden, dat alle voor het bestuur bestemde stukken voor inzage te zijner beschikking worden gesteld en alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.De secretaris van het bestuur;

is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie en de nodige correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en het uitbrengen van jaarverslagen; hij/zij houdt afschrift van de uitgaande correspondentie;

2. heeft de zorg voor een snelle doorzending van stukken aan de commissies en ziet er op toe, dat die commissies tijdig antwoord geven of opgaven verstrekken indien dit wordt gevraagd;

3. zorgt voor de regeling van het opgeven van leden aan de NeVoBo in overleg met de technische- en wedstrijdcommissie, tenzij deze taak door het bestuur aan die commissie is overgedragen;

4. het bijhouden van de leden- en donateuradministratie;

5. zal worden belast met alle verdere werkzaamheden, die naar het oordeel van het bestuur gewenst zijn, zoals het opmaken van bijzonder rapporten en verslagen.De penningmeester van het bestuur:

is belast met die werkzaamheden, die in het algemeen geacht kunnen worden te behoren tot het financiële beleid van het bestuur, zoals:

het innen van inschrijfgelden, contributies,donaties,subsidies enz. en het beheer van deze gelden;

b. het doen van betalingen tegen afgifte van een kwitantie of een ander deugdelijk bewijsstuk van betaling; voor betalingen van f.1000,- en meer behoeft hij goedkeuring van het bestuur, tenzij het betreft de verplichte bijdragen voor leden aan de NeVoBo en aan het district Oost-Gelderland en betaling zaalhuur

c. het uitbrengen eenmaal per jaar van een zo volledig mogelijk Schriftelijk verslag over de staat van de financiën der vereniging aan de algemene ledenvergadering;

d.toezicht op de begroting;Brengt eenmaal in de drie maanden een financieel verslag uit aan de leden van het bestuur;

3. is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zijn financiële administratie tenminste twee weken voor de datum van de algemene ledenvergadering ter controle gereed en afgesloten is.

 

artikel 12.

Door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld:

het inschrijfgeld, verschuldigd bij toetreding tot de vereniging, ongeacht of hij al eerder lid was van de vereniging;

2. de contributie

artikel 13.

Indien aan het einde van het verenigingsjaar blijkt dat er een nadelig saldo is, kan door de algemene ledenvergadering worden bepaald, dat ter dekking van dit tekort een hoofdelijke omslag zal worden geheven volgens een nader door die vergadering vast te stellen regeling.

artikel 14.

Het bestuur is gerechtigd reclame- en sponsorcontracten af te sluiten met inachtneming van de volgende bepalingen:

de contractuele bepalingen in reclame- en sponsorovereenkomsten mogen niet in strijd zijn met de amateurbepalingen van de NeVoBo

2. sponsorcontracten mogen niet in strijd zijn met de algemene belangen van de NeVoBo en van de volleybalsport,

artikel 15.

Op de agenda van de algemene ledenvergadering komen in elk geval voor, de volgende punten:

jaarverslag van de secretaris

2. financieel verslag van de penningmeester;

3. jaarverslagen van de commissies;

4. verslag kascommissie/decharge van het bestuur;

5. begroting, waarin opgenomen de gespecificeerde begrotingen der commissies;

6. vaststelling contributie leden;

7. verkiezing:bestuursleden volgens rooster van aftreding en voorziening in tussentijds ontstane vacatures;

b. voorzitter of secretaris van de technische- en wedstrijd commissie en van de commissies jeugdzaken en recreatief volleybal in volgorde van aftreding;

c. leden kascommissie;instelling bijzondere commissies;

9. rondvraag.

Op de agenda worden tevens geplaatst voorstellen (met behoorlijke toelichting) van leden, die tenminste 5 dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris van het bestuur zijn ingediend en ondersteund worden door 5 stemgerechtigde leden.

Voorts kunnen tegenkandidaten worden gesteld voor de verkiezing van bestuurs- en commissieleden onder overlegging van een bereidverklaring van die kandidaat.

artikel 16.

Door de algemene ledenvergadering kunnen de navolgende commissies worden ingesteld:

kascommissie;

2. technische- en wedstrijdcommissie;

3. commissie jeugdzaken;

4. commissie recreatief volleybal;

5. bijzondere commissie.

De commissies; als vermeld onder 2 t/m 5 beschikken voor hun activiteiten over de benodigde geldmiddelen als opgenomen in de begroting. Zij mogen buiten de begroting geen geldelijke verplichtingen aangaan dan met goedkeuring van het bestuur der vereniging.

artikel 17.

De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, niet deel uitmakende van het bestuur of e'~n der commissies, te benoemen door de algemene ledenvergadering Zij hebben zitting voor twee jaar met dien verstande, dat jaarlijks één van de leden aftreedt.

artikel 18.

De commissies, als bedoeld in artikel 16 onder de nummers 2 t/m 4 bestaan ieder uit tenminste 3 leden en ten hoogste 5 leden. De voorzitter en de secretaris van deze commissies worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd; zij hebben zitting gedurende 2 jaren, treden niet tegelijkertijd af en zijn terstond herkiesbaar; het rooster van aftreding wordt door de commissie in overleg met het bestuur opgemaakt. De voorzitters van deze commissies zijn tevens lid van het bestuur der vereniging.

artikel 19.

De trainers van de vereniging worden benoemd door het bestuur in overleg met de technische- en wedstrijdcommissie en voor wat de jeugdgroepen betreft in overleg met de commissie jeugdzaken. De trainers van de leden, die spelen in de gewone competitie, kunnen als lid deel uitmaken van de technische- en wedstrijdcommissie en de trainers van de jeugdleden kunnen als lid deel uitmaken van de commissie jeugdzaken.

artikel 20.

De taak van de technische commissie bestaat uit o.m.

het erop toezien dat er gespeeld wordt volgens de internationale volleybalspelregels;

2. het nemen van alle maatregelen die tot verhoging van het spelpeil kunnen leiden;

3. het doen van aanbevelingen aan het bestuur tot benoeming/aantrekking van trainers;

4. het samenstellen van teams, dis in de competitie uitkomen of de vereniging vertegenwoordigen, tenzij deze taak aan de trainer is opgedragen;

5. het aanwijzen van coaches voor die teams;

6. het organiseren van trainingswedstrijden en het beslissen over deelname aan wedstrijden of toernooien elders;

7. het doen van voorstellen aan het bestuur betreffende het organiseren van toernooien, deelnemen aan sportuitwisselingen e.d.

8. de zorg voor de goede inrichting van het speelveld, voor tellers bij thuiswedstrijden en voor het beschikbaar zijn van goede wedstrijdballen;

9. de zorg voor een vlot verloop van de competitie;

10. het interesseren van leden voor het volgen van een cursus voor spelleider/jeugdspelleider en het aanwijzen van deelnemers aan technische cursussen en bijeenkomsten op volleybalgebied;

11. het beslissen over het opleggen van boetes aan of het schorsen van leden in de artikel 25 genoemde gevallen;

12. het tijdig doen van opgaven, die haar worden gevraagd door het bestuur of door de districts- of nationale secties/commissies voor wedstrijdwezen of technische zaken;

13. het verrichten van andere activiteiten, die gerekend kunnen worden tot haar taak te behoren. De secretaris voert de correspondentie, maakt verslagen en jaarverslag; 1 exemplaar ontvangt de secretaris en één de voorzitter van de vereniging.

artikel 21.

De technische commissie kan voor de werkzaamheden, vermeld in art.20, sub 8 een competitieleider aanwijzen, die zorgt voor:

het opgeven van de leden aan de NeVoBo via de secretaris van het bestuur;

b. het bijhouden, verwerken en doorgeven van teammutaties;

c. het controleren en tijdig verzenden van wedstrijdformulieren;

d. het bekend maken van de Competitieprogramma's;

e. het maken van propaganda voor thuiswedstrijden;

f. het zonodig verzoeken aan de competitieleider om wedstrijden te verzetten;

g. het doen van alle andere werkzaamheden, die een vlot verloop van de competitie bevorderen.

Deze commissie draagt, in overleg met de commissie jeugdzaken, een van haar leden voor bij het bestuur om te worden benoemd als gewoon lid van de commissie jeugdzaken.

Voor het geval geen technische commissie is ingesteld, geschied de benoeming van een competitieleider door de algemene ledenvergadering; dan wordt tevens een plaatsvervanger(assistent) aangewezen.

artikel 22.

Tot de taak van de commissie jeugdzaken worden o.a. gerekend:

het begeleiden en stimuleren van alle activiteiten met betrekking tot de aspiranten en pupillen van de vereniging;

2. het geven van voorlichting op technisch, organisatorisch en vormend gebied aan de onder 1 vermelde leden;

3. de taken als vermeld in artikel 20 onder 1 t/m 9, voor zover dit de jeugdleden aangaat;

4. het propaganderen van jeugdtoernooien, waarbij de schooljeugd kan worden betrokken;

5. het onderhouden van contact met de districtssectie jeugdzaken en het voor zoveel mogelijk meewerken aan haar activiteiten;

6. het verrichten van andere activiteiten, die gerekend kunnen worden tot haar taak te behoren.

De secretaris van de commissie voert de correspondentie en maakt de verslagen der vergaderingen en het jaarverslag; één exemplaar van die verslagen wordt gezonden aan de secretaris en een aan de voorzitter van de vereniging.

De commissie kan, bij aanwezigheid van een competitieleider als bedoeld in artikel 21, verzoeken of die functionaris ook de competitie voor de aspiranten wil behartigen.

artikel 23.

Tot de taak van de commissie recreatief volleybal worden o.a. gerekend:

het erop toezien, dat zo goed mogelijk wordt gespeeld volgens de spelregels;

2. het adviseren aan het bestuur betreffende het aanstellen van een trainer c.q. leidinggevende voor de trainingsuren;

3. het~samenstellen van teams, die de vereniging vertegenwoordigen tijdens wedstrijden/toernooien, in overleg met de trainer;

4. het doen van voorstellen aan het bestuur betreffende het organiseren van wedstrijden/toernooien;

5. het verrichten van alle andere activiteiten, die gerekend kunnen worden tot haar taak te behoren.

De secretaris van de commissie verricht dezelfde werkzaamheden als vermeld voor de in artikel 20 en 22 vermelde commissies.

artikel 24.

De algemene ledenvergadering kan andere commissies instellen voor het verrichten van bepaalde, duidelijk te omschrijven taken zoals:

een redactiecommissie voor de samenstelling en uitgifte van en clubkrant;

2. een evenementencommissie voor het organiseren van toernooien, het regelen van sportuitwisselingen e.d.;

3. een feestcommissie voor het organiseren van feest- en contactavonden.

artikel 25.

Alleen spelers, in het bezit van een door de NeVoBo afgegeven en op dat moment geldige lidmaatschapskaart en spelers, van wie vaststaat, dat zij als lid zijn opgegeven aan de NeVoBo, doch voor wie de lidmaatschapskaart nog niet is ontvangen, mogen mits aantredende in de voorgeschreven sportkleding, deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd in NeVoBo verband.

Indien de gegevens op de lidmaatschapskaart niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dient de kaart terstond via het secretariaat te worden ingezonden ter correctie.

De leden van de vereniging dienen zich hulpvaardig en de spelers van de teams dienen zich te allen tijde correct te gedragen.

artikel 26.

Bij niet verschijnen voor een wedstrijd zonder tijdig (3 dagen tevoren) bericht of om een niet aanvaardbare reden, te beoordelen door het bestuur en de technische commissie, dan wel bij het tijdens de wedstrijd niet langer beschikbaar stellen/houden voor het team, wordt een boete opgelegd conform de boetes van de NeVoBo. De hieruit of om andere redenen van de zijde van het district Oost-Gelderland op te leggen boetes worden tevens op het in gebreke gebleven lid/team verhaald. Deze boetes worden door de penningmeester per verleende automatische incasso geïnd bij de eerstvolgende incassoronde.

Belanghebbenden zijn verplicht de opgelegde boeten binnen 14 dagen na kennisgeving te voldoen bij de penningmeester. Schorsing van leden van teams, die in wedstrijden uitkomen, geschied bij onsportief gedrag voor, tijdens of na een wedstrijd door het bestuur, de coach na de betreffende speler te hebben gehoord. Dit besluit wordt schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld, waarvan een afschrift wordt gezonden aan de technische- en wedstrijd commissie. De leden van het bestuur zijn bevoegd, bij wedstrijden de toeschouwers of bepaalde toeschouwers te verwijderen uit de zaal bij gebleken onsportief gedrag. Hiertoe wordt niet overgegaan dan na voorafgaande waarschuwing of op bevel van de eerste scheidsrechter.

De op grond van dit artikel genomen besluiten worden, met vermelding van de redenen, in opbouwende zin bekend gemaakt in de clubkrant.

artikel 27.

Hoofdbestuursleden, districtsbestuursleden, leden van nationale- of districtscommissies of secties en alle officiële scheidsrechters van de NeVoBo hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart van de NeVoBo of hun geldig scheidsrechtersdiploma vrije toegang tot alle wedstrijden, georganiseerd door de vereniging.

artikel 28.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

artikel 29.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet in voorziet alsmede over de interpretatie van de regels beslist het bestuur, daarbij rekening houdende met alle Nationale- en districtsreglementen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 6 Mei 1992

 

 

0313-471862

06-11588335

Webmaster: Henry Tieben

Contact ons:

Vaste trainingsavond op Woensdag.

Kom kijken of liever nog:

      Kom gewoon een keer meedoen!

Je mag bij The Phantoms 3 keer gratis meetrainen voordat je besluit lid te worden!